top of page

Privatlivspoltik

1. Dataansvarlig


Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Skovgaard Schultz Advokatanpartsselskab (”Skovgaard Schultz”)

CVR-nr. 43 74 34 06
Absalonsgade 19
5000 Odense C

skovgaardschultz@skovgaardschultz.dk

Telefon: +45 2757 7846

 

Skovgaard Schultz yder primært rådgivning til erhvervsvirksomheder og privatpersoner og er - som udgangspunkt - dataansvarlig for de personoplysninger, som Skovgaard Schultz modtager fra klienter, samarbejdspartnere, modparter, domstole, myndigheder mv.

2. Databehandler


I de ganske få tilfælde, hvor Skovgaard Schultz måtte være databehandler, ageres der efter instruks fra en dataansvarlig og i henhold til en databehandleraftale. I disse få tilfælde finder denne persondatapoli- tik ikke anvendelse for Skovgaard Schultz’ behandling.

3. Kontakt


Hvis du har spørgsmål vedrørende Skovgaard Schultz’ behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 2757 7846 eller skovgaardschultz@skovgaardschultz.dk.

4. Indsamling af personoplysninger


Skovgaard Schultz modtager typisk oplysninger om personer fra vores klienter, samarbejdspartnere, modparter, myndigheder, andre rådgivere (fx banker, revisorer og ejendomsmæglere) mv. som grundlag for vores rådgivning og sagsbehandling.

5. Typer af personoplysninger


Skovgaard Schultz indsamler blandt andet følgende personoplysninger: (i) navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdatoer og andre almene personoplysninger, (ii) bankoplysninger, (iii) eventuelle oplysninger om familierelationer og relationer til andre, nært tilknyttede personer og (iv) oplysninger om økonomiske forhold. Oplysninger om kontaktpersoner hos Skovgaard Schultz’ erhvervsklienter behandles som personoplysninger.

I nogle tilfælde behandler Skovgaard Schultz såkaldte personfølsomme oplysninger såsom oplysninger om religiøs tilknytning, strafferetlige forhold og helbredsforhold.

Endelig indsamler Skovgaard Schultz til opfyldelse af forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen identitetsoplysninger i form af kopi af legitimationsdokumenter mv., der blandt andet indeholder CPR- nr., pasnummer mv. CPR-nr. for personer behandler Skovgaard Schultz også, i det omfang CPR-nr. er påkrævet af offentlige myndigheder såsom Erhvervsstyrelsen, herunder CVR-registret og Det Offentlige Ejerregister, Skattestyrelsen, Tinglysningsretten eller andre til brug for identifikation af konkrete personer som led i rådgivningen og sagsbehandlingen.

6. Formålet med indsamling af oplysninger


Skovgaard Schultz indsamler personoplysninger, som led i vores rådgivning og sagsbehandling, der er relevante (eller påkrævede) for de opgaver, som Skovgaard Schultz måtte udføre på vegne af klienter og samarbejdspartnere. Endvidere indsamler Skovgaard Schultz personoplysninger med henblik på indgå- else af aftaler med vores klienter, ligesom det gøres i forbindelse med faktureringsformål.

7. Juridisk grundlag for behandlingen


Som udgangspunkt udgør aftalen, som Skovgaard Schultz indgår med klienter og samarbejdspartnere om rådgivning og den til rådgivningen relaterede sagsbehandling, grundlaget for indsamling og behandling af personoplysninger. I visse tilfælde vil indsamling og behandling af personoplysninger have lovgivning og administrative forskrifter som grundlag.

Skovgaard Schultz opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de for- mål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 10 år efter sagens af- slutning, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

8. Vidergivelse af oplysninger


Som en del af Skovgaard Schultz’ advokatbistand er vi til tider forpligtede til at videregive persondata til tredjeparter. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med behandlingen af en retssag, konkursbehandling, stiftelse af selskaber, køb og salg af fast ejendom og i mange andre sammenhænge. Tredjeparter omfatter eksempelvis:

• Domstolene
• Modparters advokater

• Erhvervsstyrelsen
• Øvrige myndigheder

Udlevering af persondata til en tredjepart vil altid være retligt begrundet og i øvrigt nødvendig for at opfylde dine eller din virksomheds berettiget interesser.

9. De registrerede personers rettigheder


Når Skovgaard Schultz indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af.

Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine person- oplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplys- ninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering. Hvis indsigelsen er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter de pågældende data, medmindre vi er forpligtet til at opbevare dem efter lovgivningen eller ud fra karakteren af den rådgivning og/eller sagsbehandling, som persondataene relaterer sig til.

 

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

 

Hvis du er utilfreds med Skovgaard Schultz’ behandling af dine personoplysninger, kan du klage over vores behandling af personoplysninger. Klagen kan indgives til Datatilsynet: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00 (www.datatilsynet.dk).

10. Undtagelser til oplysningspligt


Som registreret har du ret til at blive informeret om Skovgaard Schultz’ behandling af dine personoplysninger. Advokaterne hos Skovgaard Schultz er dog underlagt tavshedspligt efter retsplejelovens regler, hvorfor Skovgaard Schultz i visse tilfælde kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige. Skovgaard Schultz kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende private eller offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner, interne undersøgelser og lignende situationer. Herudover vil Skovgaard Schultz kunne undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller hindre opfyldelse af for- målene med behandlingen at give dig oplysningerne.

11. Opbevaringssikkerhed


For at beskytte dig mod, at uvedkommende kan få adgang til dine persondata, bruger Skovgaard Schultz it-løsninger, som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer.

Desuden har Skovgaard Schultz interne procedurer og politikker vedrørende informationssikkerhed. Disse procedurer og politikker indeholder instruktioner og handlinger, der beskytter dine data mod at blive ødelagt, tabt, ændret, offentliggjort og mod uautoriseret adgang eller deling.

12. Cookies


I forbindelse med dit besøg på Skovgaard Schultz’ hjemmeside indsamler vi oplysninger ved hjælp af cookies. Vi anvender cookies til at optimere dit besøg, dels når du navigerer rundt på vores hjemmeside samt dels til at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Du bliver bedt om at give dit samtykke første gang, du besøger hjemmesiden og efterfølgende, hvis du har takket nej tidligere. Det er til en hver tid muligt at slette cookies fra din browser og at ændre dine valgte cookiepræferencer. For flere informationer om cookies, henviser Skovgaard Schultz til Erhvervsstyrelsens hjemmeside herom: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies.

bottom of page