top of page

Forretningsbetingelser

1. Selskabsoplysninger

 

Skovgaard Schultz Advokatanpartsselskab (Skovgaard Schultz)

CVR-nummer 43 74 34 06

Absalonsgade 19

5000 Odense C

 

2. Anvendelsesområdet for forretningsbetingelserne

 

2.1.  Disse forretningsbetingelser (”Forretningsbetingelserne”) er gældende for den rådgivning, samt de ydelser, som Skovgaard Schultz påtager sig at levere til klienten, medmindre andet er aftalt.

2.2.  Klienten kan have modtaget et aftalebrev (”Aftalebrev”), som i givet fald vil specificere opdrag og forventede ydelser, som sammen med nærværende Forretningsbetingelser udgør aftalen mellem klient og Skovgaard Schultz. Er der divergerende forhold mellem Aftalebrevet og forretningsbetingelserne, har bestemmelserne i Aftalebrevet forrang.

 

2.3.  I tilfælde af, at arbejdet, som Skovgaard Schultz udfører, fortsætter ud over hvad aftalt i henhold til Aftalebrevet, er det bestemmelserne i Forretningsbetingelserne, der er gældende fremadrettet.

 

3. Identitetsoplysninger og hvidvaskprocedurer

 

3.1. Skovgaard Schultz er, som alle andre danske advokater, omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge (”Hvidvaskloven”).

 

3.2.  Skovgaard Schultz har derfor en forpligtigelse til, at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter. I tilfælde af, at klienten er et selskab, er Skovgaard Schultz forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om ejerforhold og kontrolstrukturer. Skovgaard Schultz skal derudover påse, at ovenstående oplysninger er korrekte.

 

3.3.  I tilfælde af, at opdraget er omfattet af hvidvaskloven, vil der blive pålagt gebyr for gennemførelse af den lovpligtige hvidvaskcompliance.

 

4. Interessekonflikter

 

4.1. Skovgaard Schultz kontrollerer straks efter modtagelsen af et opdrag fra inden klient, og inden arbejdet for klienten igangsættes, om Skovgaard Schultz' virke i sagen giver anledning til, at Skovgaard Schultz ikke kan rådgive klienten i relation til opdrags. Opstår der forhold, der bevirker, at Skovgaard Schultz er afskåret fra at repræsentere klienten, står Skovgaard Schultz naturligvis gerne til rådighed i forbindelse med henvisning til en anden advokat.

 

5. Tavshedspligt

 

5.1.  Skovgaard Schultz er underlagt tavshedspligt, og er derfor forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om klienten, fortroligt. Tavshedspligten gælder i respekt for gældende dansk ret, herunder om oplysningspligten efter Hvidvaskloven.

 

5.2.  Vi indestår ikke, og fraskriver os ethvert ansvar i forbindelse med opretholdelse af fortrolighed ved ekstern kommunikation, herunder ved e-mail.

 

6. Honorar og fakturering

 

6.1. Skovgaard Schultz fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, ressourceforbrug og den værdig, som den pågældende rådgivning har tilført klient. I vurderingen indgår blandt andet det anvendte tidsforbrug, den anvendte

specialkompetence, opdragets kompleksitet, om opdraget har påkrævet en indsats under tidspres eller uden for normal arbejdstid, vigtigheden af opgaven for klienten, ansvaret forbundet med opgaven, samt det i sagen opnåede resultat. Der vil altid være tale om en konkret vurdering, hvor ovenstående parametre indgår i vurderingen.

 

6.2.  Efter anmodning fra klienten vil Skovgaard Schultz oplyse om honorarets forventede størrelse, såfremt det er muligt. Kan der ikke gives en sådan oplysning, kan det oplyses, hvorledes honoraret beregnes, herunder ved hældende timepriser. Forbrugere vil dog modtage oplysninger om honorar, inden det pågældende arbejde udføres. Erhvervsklienter vil modtage overslag ekskl. moms, men forbrugere vil modtage overslaget inkl. moms.

 

6.3.  Skovgaard Schultz fakturerer i udgangspunktet månedsvis bagud, kvartalsvis eller ved sagens afslutning. Fakturaen forfalder 8 dage efter fakturadato og tillægges moms efter gældende regler. Ved for sen betaling tilskrives den til hver tid værende saldo renter med 8 % pr. påbegyndt måned. I tilfælde af betalingsfristen ikke overholdes, forbeholder vi os retten til at indstille arbejde og tilbageholde ydelser til betaling sker.

 

6.4.  I tilfælde af at klienten har adskillige forfaldne fordringer, er det op til Skovgaard Schultz, hvilke fordringer en modtagen betaling skal nedskrives på.

 

6.5.  Klienten betaler, ud over honoraret, udlæg og omkostninger, der er relateret til den pågældende sag, som Skovgaard Schultz udfører. Dette kan blandt andet udgøre rejseudgifter, opholdsudgifter, kopierings og forsendelsesudgifter, udgifter til oversættelser. Udlæg og omkostninger faktureres i udgangspunktet samtidig med fakturering for honorar.

 

6.6.  Skovgaard Schultz er for berettiget til at kræve forudbetaling for honorar og udlæg, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssig. Forudbetaling for udlæg kan dog ikke overstige det forventede honorar ud fra et forsigtigt skøn.

 

7. Ophør

7.1.  Begge parter kan til hver en tid opsige Aftalen eller samarbejdet. Skovgaard Schultzs opsigelse vil dog ske under iagttagelse af de Advokatetiske regler.

 

7.2.  Ved opsigelse og/eller ophør gælder reglerne om imamaterielle rettigheder (8), markedsføring (9), Tavshedspligt (5), Forsikring, ansvar og ansvarsbegrænsning (10) samt lovvalg og værneting (14) også efter ophør.

 

8. Immaterielle rettigheder

 

8.1. Skovgaard Schultz har de immaterielle rettigheder samt andre lignede rettigheder til materiale, som bliver udarbejdet af Skovgaard Schultz, idet klienten dog har ret til at bruge materialet, idet omfang, det konkrete opdrag forudsætter sådan.

 

9. Markedsføring

 

9.1. Skovgaard Schultz kan i markedsføring angive, at Skovgaard Schultz har fungeret advokat for klienten i relation til et opdrag, i det omfang det er offentlig kendt, og sagen er afsluttet.

 

10. Forsikring, ansvar og ansvarsbegrænsning

 

10.1.  Skovgaard Schultz, dets partnere og dets medarbejdere er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Skovgaard Schultz har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 DK- 1790 København V, CVR. Nr. 41 96 39 48 under policenummer 9100347323

 

10.2.  Skovgaard Schultz er ansvarslige for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de heri anførte begrænsninger.

 

10.3.  Ansvaret omfatter ikke erstatningsansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tidstab, datatab, godtgørelse, konventionalbod, avancetab og mistet fortjeneste, tab af eller skade på goodwill, uanset om tabet kunne forudses, eller, om vi var orienteret om muligheden for sådant tab.

 

10.4.  Skovgaard Schultz' ansvar er begrænset til maksimalt 10 gange det fakturerede og betalte honorar for den pågældende opgave (ekskl. moms), dog maksimalt DKK 5.000.000,00. Beløbsgrænserne kan hæves, hvilket altid forudsætter forudgående skriftlig aftale. Derudover står vi gerne til rådighed i forbindelse med tegning af en potentiel projektansvarsforsikring, såfremt klienten måtte ønske at fravige ovenstående ansvarsbegrænsning.

 

10.5.  Krav kan alene rettens mod Skovgaard Schultz, og ikke mod de enkelte partnere og/eller ansatte.

 

10.6.  Skovgaard Schultz rådgiver alene om dansk ret. Indebærer opgaven udenlandsk lovgivning, anbefales det, at klienten engagere lokale advokater. Skovgaard Schultz' involvering i sådanne dele af opgaven skal i givet fald ikke anses som værende rådgivning om udenlandske retsforhold.

 

11. Klientmidler

 

11.1. Skovgaard Schultz forvalter klientmidler efter gældende ret. Klientmidler indsættes på en klientkonto, hvor tilskrevne positive og negative renter tilskrives klienten. Klientmidlerne er beskyttet efter Lov om Indskyder- og Investorgarantiordning. Beskyttelsen er generelt beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Ved nærmere oplysninger om garantiordningen henvises til Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk.

 

11.2.  Skovgaard Schultz påtager sig ikke ansvar for beløb, der indsættes på klientkontoen, såfremt det pågældende pengeinstitut bliver nødlidende og pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, der indsættes på klientkontoen.

 

11.3.  Tilskrevne renter fra klientkontoen kan anvendes til udligning af forfaldne fakturaer for klienten, medmindre andet er aftalt, eller, i det tilfælde, at beløber er indsat til andet specifikt formål.

 

12. Kommunikation

 

12.1.  Skovgaard Schultz og klienten anvender elektronisk kommunikation. Parterne accepterer risiko forbundet hermed. Vores mailkorrespondance er kan krypteres, og der kan anvendes digitalsignatur, såfremt det ønskes.

 

12.2.  Skovgaard Schultz, og dennes underleverandører, er ikke ansvarlige for tab, virus, forsinkelse, ødelæggelser, fejl, m.v. i forbindelse med anvendelse af elektronisk kommunikation og information.

 

13. Personoplysninger

 

13.1. Skovgaard Schultz behandler personoplysninger, hvor der henvises nærmere til vores privatlivspolitik.

 

14. Lovvalg og værneting

 

14.1.  Tvister vedrørende Skovgaard Schultz' rådgivning og Forretningsbetingelserne er undergivet dansk ret.

 

14.2.  Eventuelle tvister indbringes for Retten i Odense.

 

15. Klager

 

15.1. Klienter kan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk vedrørende en advokats adfærd eller honorar.

bottom of page